ایجاد رشته های دانشگاهی درهرمزگان متناسب با اقلیم اقتصادی و فرهنگی استان باشد