سالانه یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب آب از منابع استان برداشت می شود