مواضع حکیمانه آیت الله سیستانی سبب گسترش روحیه برادری در جامعه شد