رویارویی با السد برای ما بهتر است/می‌توان برای خانزاده تخفیف گرفت