بیل کلینتون از کمک‌های خارجی به بنیاد خیریه‌اش دفاع کرد