نرخ روند کاهش فرزند آوری در دو دهه گذشته کاهش داشته است