استاندار فارس :مردم فارس در استقبال از رییس جمهوری عظمت خود را نشان دادند