رئیس تشریفات دربار عربستان به دلیل سیلی زدن به یک عکاس برکنار شد