۸۵۰۰۰۰ بیمار در کشور به سوخت ۲۰ درصد احتیاج دارند/ برای اینکه توافق بد صورت نگیرد باید عزم ملی داشت