کمندانی: فکر می‌کنم توانستم در زمان کم خودم را ثابت کنم