میزان ذرات گرد و غبار در مهران چهار برابر حد مجاز است