ضرورت حضور فعال بخش خصوصي در کميسيون هاي مشترک روابط خارجي