همکاری وزارت صنعت برای تنظیم قراردادهای منصفانه میان خودروسازان و قطعه‌سازان