المیادین: درگیری شدید مقاومت با جبهه النصره در اطراف «بریتال»