استاندار ایلام: تسهیل صادارت و توسعه گمرک مهران راهبرد اساسی دولت در استان است