آزمون ورودی مراکز تخصصی حوزه در اهواز برگزار می شود