برتری ژاپن، چین تایپه، چین، کره و ازبکستان در مرحله دوم