در هر جایگاه و مقامی هستیم خدا و اهل بیت را در نظر بگیریم