۱۵ میلیارد ریال برای تقویت روشنائی معابر زاهدان هزینه شد