75 هزار از جمعیت کارگری خراسان جنوبی زیر پوشش خدمات بیمه ای هستند