با پیام آیت الله سبحانی نکوداشت مقام علمی آقاعلی ...