2 هزار نفر در دشتستان در مراسم اعتکاف مشارکت کردند