فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی عامل بازدارنده از جرایم است