تاکنون دعوتی از هیچ خواننده‌ای برای ارکستر ملی صورت نگرفته است