شاید نتایج دو بازی باقیمانده نه در مستطیل سبز بلکه با اسکناسهای سبز تعیین شود