مراسم بزرگداشت شهید شهریاری بدون حضور هیچ یک از مسئولین دانشگاه امیرکبیر