گزارشی از بي‌نتيجه ماندن مزايده سوم باشگاه پرسپوليس/اهليت شركت هدايتي هم تاييد نشد