پیگیری همکاری های مشترک در دیدار فردای مدودوف و کاسترو