وقتی روحانی موضع برتر اروپا نسبت به ایران را قبل از مذاکرات پذیرفت: به ما انتقاد میشد که چرا تعهدات دش