پرورش ماهی در گیلارلو ممنوع / آب شرب در اولویت است