لزوم استانداردسازی و ساماندهی قراردادها به منظور ایجاد وحدت رویه سازمانی