هنداونه‌های صادراتی ایران عاری از هرگونه آلودگی هستند