بازنگری بسیاری از رشته‌های دانشگاهی تا پایان تابستان نهایی می‌شود