سکوت کشورهای غربی در قبال حوادث یمن تاسف انگیز است