حسینی زادگان:ورزش کارگری اثر مستقیم در رونق تولید و سلامت جامعه دارد