نماینده شیراز:مشکل انشعاب های برق واحدهای غیرمجاز قابل حل است