همایش ملی اهل بیت و بنیان های فرهنگی عصر حاضر در دانشگاه اصفهان