معاون آموزش مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه قم: فرهنگ ...