دوستی وطن باعث عمران و آبادی کشور می شود/ افتتاح طرح های عمرانی در شرایط تحریم هنر است