اعمال نفوذ برخی قدرت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی مانع مبارزه جدی با فساد می‌شود