مشاور اشرف غنی: داعش خطری علیه امنیت ملی افغانستان است