روستاهای کردستان مصداق خوبی برای منظر فرهنگی هستند