مقام استانداری فارس: نمایش زنده لباس برای جامعه امروز یک ضرورت است