حذف بی سرو صدای سلطان؛ علی پروین طرفدار کدام گروه است؟