توانایی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی