مدیریت جهادی به صورت عملی در وزارت بهداشت تجلی یافت