نفوذ قدرت‌های بزرگ در سازمان های بین المللی مانع مبارزه جدی با فساد است