معاونان اداری مالی و فرهنگی تربیتی حوزه‌ علمیه خواهران معرفی می‌شوند