عابربانک باز هم شکست می‌خورد؟/ مشکلات هدایتی و گلرخسار مربوط به امروز نیست