٣٥ درصد سهام سیراف پس از راه اندازی در فرابورس عرضه می شود